Политика за Кукита / Cookies Policy

Сайтът на Bet-BG (‘Сайтът’) използва кукита, за да предоставя по-добра и персонализирана услуга на клиентите.
Тази Политика за Кукита обяснява какво са кукита, как те се използват на Сайта и как да регулирате тяхното използване.

Какво е Куки?

Кукита са малки текстови файлове, съдържащи малко информация. Които се изпращат и се съхраняват във Вашия компютър, мобилен апарат или друг метод за достъп до сайта. След това кукитата се изпращат обратно в началния сайт при всяко посещение в него или към друг сайт, който разпознава това куки. Кукитата са полезни, тъй като позволяват на един сайт да разпознава компютъра на клиента. Може да намерите повече информация за кукита на адрес www.allaboutcookies.org.

Използване на Кукита на Сайта

Кукитата се използват на сайта по различни причини. Те включват, но не са ограничени до, следното:

(i) позволяване на клиентите да се логнат в сметката си в bet365;
(ii) позволяване на избор на предпочитания;
(iii) наблюдение и събиране на информация за транзакции, направени в Сайта; и
(iv) предотвратяване на измами и защита на конфиденциалността като цяло.

Кукитата се използват за подобряване на услугите. Някои от кукитата, които ние използваме, са важни за дейността на Сайта.

Използването на кукита от Бет БГ попада в следните категории:

Управление на Сесия – тези кукита са важни за използването на Сайта, те регулират информацията за сесията и позволяват на клиента да навигира в Сайта.

Функционалност – тези кукита съхраняват информация, която позволява запомнянето на предпочитания, например език, коефициенти и настройки. Те се използват и в интерес на потребителите, като например предотвратяват показването два пъти на едно и също съобщение.

Защита от Измама – тези кукита съхраняват информация, която позволява прекратяване на злоупотреба при използване на Сайта.

Проследяване – тези кукита позволяват съхраняване на информация относно това как клиентът е попаднал на нашата страница.

Анализ – тези кукита позволяват разпознаването и преброяването на потребителите, а също и проследяването на модела, който тези потребители използват, за да разглеждат нашия Сайт. Това ни помога да подобрим работата на Сайта, като например, улесним потребителите да открият лесно това. Kоето търсят, или им предоставим рекламите и информацията, от която се нуждаят, като в същото време проследяваме ефективността на тези реклами и информация.

Bet-BG може, от време на време, да използва внимателно подбрани кукита за проследяване и/или анализиране на трети лица, за да подобри работата на Сайта и услугите на Bet BG.
Ако в Сайта има препратки за сайтове на трети лица, важно е да помните, че тези сайтове ще имат свои кукита и политики. Kоито ще регулират предоставената от Вас информация. Ако използвате сайт на трети лица, моля прочетете и техните политики за кукита преди да използвате такива сайтове.

Управление на Кукита

Ако желаете да изтриете съхранени вече кукита или да блокирате бъдещи кукита. Mоже да го направите, като изтриете съществуващите вече кукита и/или промените настройките на Вашия браузър (процесът е различен за различните браузъри). Ако желаете повече информация относно блокиране на кукита или промяна на настройката, посетете www.allaboutcookies.org. Секция ‘Помощ’ на Вашия браузър би трябвало също да може да Ви помогне.
Моля имайте предвид, че изтриването на нашите кукита или блокирането на нашите бъдещи кукита означава, че може да нямате достъп до определени части от нашия Сайт.


The Bet-BG website (the “Website”) uses cookies to deliver a better and more personalised service to users. This Cookies Policy explains what cookies are, how they are used on the Website and how to manage their use.

What is a Cookie?

Cookies are small text files containing small amounts of information which are sent to and stored on your computer, smartphone or other device when you access a website. Cookies are then sent back to the originating website on each subsequent visit or to another website that recognises that cookie. Cookies are useful because they allow a website to recognise a user’s device.
You can find more information about cookies at www.allaboutcookies.org

Use of Cookies on the Website

Cookies are used on the Website for a number of reasons. This includes, but is not limited to, the following:

(i) to allow users to log on to their bet365account;
(ii) to allow users to choose log-in preferences;
(iii) to monitor and collect information about transactions placed on the Website; and
(iv) for fraud prevention purposes and generally to safeguard privacy.

Cookies are generally used to improve and enhance the user experience. Some of the cookies we use are essential for the Website to operate.

Bet BG’s use of cookies on the Website falls into the following categories:

Session Management – these cookies are essential to enable use of the Website, they manage session information and enable users to navigate through the Website.

Functionality – these cookies store information which enables us to remember user preferences e.g. preferred language, sort types, media settings. They are also used to improve users’ experience by, for example, stopping users from being shown the same message twice.

Fraud Prevention – these cookies store information which helps us stop fraudulent use of the Website.

Tracking – these cookies enable us to store information about how users landed on the Website.

Analysis – these cookies allow us to recognise and count the number of users and to see how users move around our Website when they are using it. This helps us to improve the way the Website works, for example, by ensuring that users are finding what they are looking for easily and to deliver adverts and information which are more relevant to each user and their interests and to monitor the effectiveness of such adverts and information.

Bet BG might, from time to time, use carefully selected third party tracking and/or analytical cookies to assist in improving the Website and our services for users.
Where links are provided on the Website to third party websites it is important to remember that those websites will have their own cookies and privacy policies which will govern any information you may submit. If you decide to use any linked third party websites please read their cookies and privacy policies before doing so.

Managing Cookies

If you want to delete any cookies already stored on your computer or stop the cookies that keep track of your browsing patterns on the Website, you can do so by deleting your existing cookies and/or altering your browser’s privacy settings (the process you follow will differ from browser to browser). If you would like more information on how to disable cookies or change your privacy settings, please visit www.allaboutcookies.org. Your browser’s ‘help’ function should also tell you how to do this.

Please note that deleting our cookies or disabling our future cookies means that you may not be able to access certain areas or features of the Website.